Általános bérleti feltételek

Általános bérleti feltételek

A bérbeadó bérbe adja a szerződésben megnevezett bérlőnek az ugyanott pontosan leírt gépkocsit, az alábbi feltételek és feltüntetett díjszabás mellett.

 1. A gépkocsit jogi személy vagy olyan magánszemély bérelheti, aki

Jogi személy esetén kétpéldányos cégszerű megrendelés és cégbélyegző használata mellett a gépkocsit az autókölcsönző tulajdonosa bérlő megbízottjának adja át, akinek adatai megrendelésben szerepelnek, és aki megfelel a 2. pontban felsorolt feltételeknek.

 1. A gépkocsit csak a szerződésben feltüntetett személy(ek) vezetheti(k).

A bérlő a gépkocsi vezetésére két, illetve saját magán kívül egy személyt jelölhet meg, aki:

 1. A bérleti szerződés megkötésekor letétet kell fizetni, melynek összege gépkocsitól függően 100.000 Ft – 500.000 Ft. A letét fizethető érvényes bankkártyával, átutalással illetve készpénzben. Ha a bérlő a gépkocsit a megadott időben, ugyanolyan állapotban adja vissza, mint átadáskor volt, a bérbeadó a kaució összegét visszafizeti. Amennyiben a gépkocsiban kár keletkezik, úgy a bérbeadó a letétet a kár összegéig nem fizeti vissza.
 1. A bérleti díj a gépkocsi leadásakor – de minimum havonta – fizetendő bankkártyával, átutalással vagy készpénzben.
 1. A bérleti díjszabás korlátozott kilométer-díjszabás, amelyet a bérleti időszakonként kell számolni, és a megtett többlet kilométerek után extra díjat kell fizetni. A bérleti szerződést azzal a díjszabással kell elszámolni, amellyel megkötöttek. Ha a bérlő a bérlet időtartama alatt módosítani kívánja a díjszabást, a bérleti szerződést el kell számolni és új bérleti szerződést kell kötni.
 1. A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait, valamint a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. A gépkocsiban a bérlő hibájából keletkezett kárt, valamint kopáskárt 50.000,- Ft-ig a bérlő köteles téríteni, 500.000,- Ft-ot meghaladó saját hibás károkozás, illetve kopáskár esetén a kár 10%-át, de minimum 50.000,- Ft-ot. Az ezen összeg fölötti részt a CASCO biztosítás fedezi. A CASCO biztosítás nem terjed ki a gépkocsi gumiabroncs, keréktárcsa valamint az utastérben keletkezett sérülésekre. Baleset bekövetkeztekor a bérlő köteles a vétkességet igazoló iratokat (baleseti bejelentő, rendőrségi igazolás, stb.) a bérbeadó rendelkezésére bocsátani, melyek alapján a kár rendezhető.
  Tartozékhiány esetén a tartozék pillanatnyi beszerzési árát a bérlő köteles megtéríteni.
 1. A bérbeadó megtagadhatja a gépkocsi bérbeadását, ha a bérleti díj kifizetését vagy a gépkocsi rendeltetésszerű használatát, illetve állagának megóvását nem látja biztosítottnak.
 1. A bérelt kocsit tilos
 1. A bérbeadó a gépkocsit a „TANK” rovatban megjelölt mennyiségű üzemanyaggal feltöltve, tartozékaival együtt adja a bérlőnek. A bérlő köteles a gépkocsit és a tartozékait a túloldalon a „Visszavét helye és ideje” rovatban megjelölt helyen és időben ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor.
 1. A bérleti díj magában foglalja a CASCO biztosítás díját, a javítás, karbantartás, kenőanyag-utántöltés költségeit. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, stb.) a bérlőt terhelik. Amennyiben a bérlő a gépkocsit nem a „TANK” rovatban megjelölt mennyiségű üzemanyaggal adja vissza, a bérbeadó a hiányzó üzemanyag árát felszámítja. A bérbeadó az esetleges többletüzemanyag árának visszafizetésére nem kötelezhető. Ha megállapítást nyer, hogy a bérlő nem a gépkocsihoz előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az üzemanyagcsere, valamint az ebből eredő károsodás költségeit megfizetni.
 1. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a gépkocsi átvételének szerződésen feltüntetett időpontjában kezdődik. Ha a bérlő a gépkocsit továbbra is igénybe akarja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 48 órával szabályosan kell a bérbeadó tudomására hozni. A bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. Amennyiben a bérlő a gépkocsit késve adja vissza, úgy további egy napi bérleti díjat köteles fizetni. A türelmi idő 30 perc.
 1. A gépkocsi rendeltetésszerű használata közben fellépő meghibásodás vagy baleset esetén a bérbeadót kell értesíteni a szerződésben feltüntetett telefonszámon.
 1. Esetleges meghibásodásból eredő a bérlőt sújtó valamennyi – gépkocsijavításon túli – anyagi és egyéb károkért a bérbeadót nem terheli felelősség. Magyarországon szervizben kisebb javítást (15.000,- Ft-ig) elvégezhető bérbeadó előzetes beleegyezésével, és a javítási költségeket elszámoláskor a bérbeadó a bérlő részére ÁFA-s számla ellenében kifizeti. A kicserélt alkatrészt a bérlő köteles megőrizni és a bérbeadó részére átadni.
 1. Ha a gépkocsi a bérlő vagy a gépkocsi vezetője gondtalan, szakszerűtlen kezelése miatt válik üzemképtelenné (pl.: túlterhelés, kenőanyag vagy hűtőfolyadék utántöltés elmulasztása, gumiabroncs meghibásodása), illetve a 2., vagy 4. pontban foglaltak megszegése esetén, a felmerült kárt (vontatás, javítás, stb.) a bérlő teljes egészében köteles megtéríteni.
 1. A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes országokba történő utazásokhoz ne járuljon hozzá.
 1. Anyagi kárral járó baleset esetén a bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni – a felelősségtől függetlenül – és erről igazoló lapot a bérbeadónak bemutatni.
 1. Hosszabb távú bérlés esetén a bérlőnek a gépkocsit kötelező szervizelésre, karbantartásra, a bérbeadó rendelkezésére kell bocsátani.